Dialóg

 Dialóg

Byť jednou z TOP 5 rafinérií v Európe. Na to nestačí byť dobrí, na to musíme byť excelentní. Cestu k tomu nám otvára iniciatíva vo Výrobe s názvom Dialóg.

Predstavte si obrovskú plachtu, pod ktorou je niečo skryté. Neviete čo, len tam niečo je. Chytíte tú plachtu uprostred a zdvihnete. Zrazu sa pod vami objaví obrovský svet: ľudia malí ako mravce a vy ich pozorujete zo svojej výšky. Keď sa povie „projekt“, mnohí si predstavíme zadanie, ktorého cieľom je zmeniť východiskový stav na želaný. Keď povieme „Dialóg“, vieme si pri ňom predstaviť aj slovo projekt, no Dialóg je rozsiahly ako tá plachta, ktorá nám odhalí nový, ohromný svet.

Byť excelentným
Byť excelentným, nielen dobrým, znamená odlišovať sa v maličkostiach. Na jednej strane vidieť do budúcnosti, vedieť robiť strategické rozhodnutia, investovať a reagovať na potreby zákazníka. Na strane druhej cítiť každodenný tep práce v podniku a vedieť, kto, kedy a ako prispieva k spoločnému cieľu. To nehovoríme o manažéroch, hovoríme o každom z nás, vrátane manažérov. Byť excelentným znamená vedome riadiť a robiť veci najlepšie, ako vieme. Myslieť na výsledok každú minútu a každú minútu mať možnosť ho reálne ovplyvniť. Poznať, čo na výsledok vplýva a určuje ho, a túto premennú mať pod neustálou kontrolou. A keď nastane odchýlka, vedieť zasiahnuť.

Pilot
Cieľom bolo teda zmapovať procesy a nájsť kľúčové veličiny, ktoré sú „zlatým vajcom“ – faktorom určujúcim úspech alebo neúspech. Pilot odštartoval na RHC. „Na začiatku to stojí veľa energie. Nie každý je nadšený úplne rovnako,“ hovorí hlavný majster na RHC Marián Mészáros. Skúsenosti interných konzultantov Six Sigma viedli k úspešnému zmapovaniu procesu a vygenerovaniu „zlatého vajca“. „Tušili sme, že to v prípade RHC bude konverzia. Dovtedy sme sa ňou detailne nezaoberali. Prečo? Merací systém nebol presný a my sme nedôverovali nameraným hodnotám,“ vysvetľuje P. Šrámek. „Bola to až detektívna práca. Overovali sme meracie obvody, pátrali po detailoch, hľadali sme, čo nám ruší signál. Zaujalo ma to,“ dopĺňa M. Mészáros. Systém spoznali, opravili a začali mu dôverovať. Operátori dostali do rúk nástroj, akýsi tachometer s aktuálnymi hodnotami konverzie, ktorý ich vie spoľahlivo viesť k úspešnému výsledku. Dnes okrem ostatných veličín sledujú primárne úroveň kľúčovej premennej – konverzie, vedia, ako vplýva na celkový výsledok, a môžu primerane reagovať. Vytvorili a získali znalosť a potrebné nástroje, ako riadiť svoju prevádzku excelentne.

Prečo Dialóg
Ak riaditeľ Výroby so svojím biznis tímom zaviedol mesačné rozbory v novom formáte, prirodzene vznikla potreba mať ich aj na nižších úrovniach a v častejších intervaloch. Stanovila sa presná štruktúra rozborov, tzv. kaskáda. Najnižším stupňom sú denné rozbory, potom týždenné a tri úrovne mesačných – od vedúceho prevádzky cez vedúceho Prevádzkovania výroby až po riaditeľa Výroby. Dané pravidlá má aj obsah rozhovorov na rozboroch. „Dialóg musí mať definované očakávania, aby ľudia vedeli, s akým cieľom pracujú. Musia to byť očakávania, ktorých naplnenie môžu reálne ovplyvniť,“ približuje D. Kalaš. Dialóg je však možné rozvinúť iba v inej firemnej kultúre. Preto sa pri tvorbe štruktúry dialógu zohľadňoval princíp FAIR – focus, accountability (zodpovednosť), involvement (zapojenosť, angažovanosť) a response (hodnotenie, spätná väzba). Každý jeden pracovník vie, na čo sa má zamerať, navrhuje postup, za ktorý je zároveň zodpovedný. Má šancu, znalosti, mandát a nástroje, ako výsledok ovplyvniť. Zároveň vždy dostane spätnú väzbu a ocenenie svojho príspevku k výsledku.

Jediná ambícia
Denné rozbory hodnotia výsledky predchádzajúceho dňa. Priamo na mieste viete, koľko ste mali odchýlok, aké skóre úspešnosti v sledovaní cieľa ste dosiahli, viete povedať, čo sa stalo a čo ste urobili, aby ste konverziu dostali do požadovaného rozsahu. „Ľudia nechcú byť neúspešní. Chcú chodiť domov s dobrým pocitom,“ hovorí R. Šumichrast. Jednotlivé zmeny sa môžu porovnávať medzi sebou. Týždenné rozbory konkrétne hodnotia celý týždeň a mesačné hodnotenie sa dostáva od vedúceho prevádzky až po riaditeľa Výroby. Takáto kaskáda vytvára možnosť pochváliť sa. „Tá energia je v ľuďoch. Dialóg ju len uvoľňuje, otvára v nich ich vlastný potenciál, ponúka pocit byť úspešný a docenený za svoj výkon a za svoj prínos k spoločnému výsledku,“ približuje P. Šrámek. „Cieľom je, aby sme chuť a ambíciu jednotlivca zjednotili s cieľom organizácie. Vtedy máme predpoklad tvoriť prostredie orientované na výkon, na excelentnosť,“ dopĺňa D. Kalaš.

Rozšírenie
Po úspešnom pilote na RHC, kde sa dialógová kaskáda aktuálne zavádza do života, sa Dialóg rozšíril na všetky destilačné procesy. Na dotknutých výrobných jednotkách sa overujú meracie systémy a hľadajú pravidlá pre riadenie kľúčovej premennej. Zapojené sú tímy od operátorov až po hlavných inžinierov a vedúcich prevádzok ako sponzorov. Dialógová kaskáda by mala byť na destiláciách rozbehnutá do konca tohto roka.

Ladislav Vdovjak, manažér Hydrokrakovania, o Dialógu
Začínali sme ešte s názvom OpEx. Na prvý pohľad nezmyselné spojenie štyroch písmen. Aj pre mňa, pokiaľ neprišiel niekto, kto im dal význam. Je úžasné, ako sme začali chápať procesy, ako sme zo sveta zidealizovaných vyjadrení a často nepodložených a prispôsobených právd prešli do sveta čísel a vedomého porozumenia. Dnes je u nás na poradách slovo „vlastníctvo“ tak často skloňované, že už stráca svoju krásu, napriek tomu si dovolím vlastnícky povedať, že môj tím vnímal a vníma OpEx rovnako ako ich vedúci. Odhodili sme masku a priznali si, že hoci sme právne Ladislav Vdovjak, manažér Hydrokrakovania, o Dialógu aj ľudsky zodpovední za procesy, venovaný čas ani hĺbka porozumenia, akou sme zahŕňali našu prevádzku, nereflektovali ani tú zodpovednosť ani naše ďalšie ambície. Poznáte ten pocit, keď nespravíte svoju prácu na 100 %. Ten zlý pocit, že sa niečo môže udiať alebo nebude niečo správne fungovať, práve z dôvodu, že si nevšimnete dôležitý detail alebo ste tomu dobre nerozumeli, ten pocit vás dobehne. Boli sme odhodlaní tento svet opustiť a vnímať procesy a správať sa k nim inak. Toto odhodlanie nám priniesol Dialóg.

Zdieľať článok

© 2019 SLOVNAFT, a.s.
powered by dotcom.sk
SLOVNAFT, a.s.