Ekonomika a riadenie procesov

 Ekonomika a riadenie procesov

Hlavná agenda:
Činnosť nášho oddelenia môžeme opísať ako zaujímavú, bohatú na pravidelné, ale aj rôznorodé požiadavky, ktoré spolu vnímame ako súbor podporných činností, ktoré zabezpečujú plynulý chod útvaru Údržba. Vieme ich rozdeliť na niekoľko podstatných oblastí:

• Plánovanie – sem patrí hlavne príprava finančných plánov údržby (dlhodobých, strednodobých, ročných), koordinácia prípravy vecného plánu údržby, a taktiež príprava plánu nákladov nášho útvaru.

• Reporting – zahŕňa celú škálu finančného reportingu, vyhodnocovanie definovaných KPI na pravidelnej báze, ale taktiež prípravu rôznych analýz na základe operatívnych požiadaviek.

• Podpora CMMS – znamená podporu koncových užívateľov v oblasti školení, tvorby manuálov, permanentnej podpory pri riešení problémov, nastavenie oprávnení, riadenie master dát, spravovanie nových požiadaviek na založenie skladových materiálov údržby, vytváranie dátových podkladov a množstvo ďalších činností súvisiacich s využívaním IS SAP v údržbe.

• Činnosti súvisiace s majetkom – predstavujú kapitalizáciu projektov generálnych revízií/opráv a strategických náhradných dielov podľa platných účtovných štandardov, synchronizáciu štruktúry majetku v IS SAP so štruktúrou objektov evidovaných pre účely zabezpečovania údržby, koordináciu procesu inventarizácie majetku Údržby.

• Do podpory (siedmych) oddelení nášho útvaru patrí najmä objednávanie vzdelávania, OOPP, IT servisov, materiálov a služieb, starostlivosť o evidenčné listy HSE, obstarávanie drobného majetku a ďalšie činnosti, ktoré sú potrebné pre náš útvar.

Čo skvelé sa nám podarilo v poslednom čase:
Možno nepopulárna oblasť, ale kontrola čerpania nákladov na údržbu. Neznamená to automaticky dodržanie rozpočtu, ale čerpanie je pod dohľadom manažmentu na základe včasného reportingu.

S akým útvarom najčastejšie spolupracujeme:
Náš záber je pomerne široký. Keďže fungujeme ako most medzi Výrobou, Údržbou a funkčnými útvarmi, sú to okrem Výroby hlavne útvary Nákup, Financie, Služby IT, ĽZ, taktiež útvary Energie a výroba tepla a Logistika, no a samozrejme, spolupracujeme aj s dcérskymi spoločnosťami, ako je SMaO a VÚRUP.

V čom vynikáme:
V snahe plniť širokú škálu požiadaviek, ktorá je smerovaná k dosiahnutiu spokojnosti zákazníka.

Čo by ste mali o nás ešte vedieť:
Sme tu pre vás. Keď vieme pomôcť, radi pomôžeme.

Vzťahy na pracovisku:
Spolupráca a dôvera musia byť, vieme sa spolu zasmiať, sem tam aj doberať.

Najobľúbenejší kolega:
Každý niečím prispieva k dobrým výsledkom a dobrej nálade.

Stretávanie sa mimo práce:
Letné posedenia pri pive, vianočné trhy, podnikové akcie.

Zdieľať článok

© 2019 SLOVNAFT, a.s.
powered by dotcom.sk
SLOVNAFT, a.s.